انرژی های نوین در صنعت ساختمان
راهنمای سیستم ارجاع نظارت
  • غالب شکایات مراجع صدور پروانه(شهرداری)ناشی از عدم اعلام و ثبت به موقع تخلفات توسط مهندسان ناظر است.
  • یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.
1 2 3 4
قابل توجه اعضاء محترم
قابل توجه اعضاء محترم قابل توجه اعضاء محترم
دفترچه آشنايي با مباني ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل اجرائي آن
1 2 3 4
آخری بعدی