انرژی های نوین در صنعت ساختمان
  • یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
دوره جدید ارجاع نظارت (نیمه دوم سال 93)
ادامه مطلب | 22 مهر 1393 - مدیر سایت
1 2 3 4 5 6 7 8 9
آخری بعدی