توصیه های حقوقی

مهندس گرامی؛
شما میتوانید جهت استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۴ و دریافت مشاوره حقوقی روزهای چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۲، هر هفته به ساختمان شماره ۲ سازمان (ساختمان مهندسی) واحد حقوقی مراجعه نمایید..