حقوقی

در تاریخ 3-11-97 تعدادی از اعضای محترم سازمان در مقام خواهان پرونده ای به طرفیت سازمان استان در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با خواسته الزام سازمان به اجرای بند 5-3 ماده 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر افزایش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی مطرح نموده که طی دادنامه شماره 2239 مورخ 18-4-99 حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و نهایتا طی دادنامه 664 شعبه 31 دادگاه تجدید نظر اصفهان قطعی گردید

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه