اعضای کمیسیون محیط زیست،انرژی و استانداردهای مصالح

اعضای کمیسیون محیط زیست،انرژی و استاندارد مصالح :
مهندس احمدرضا طاهری اصل- مهندس افروز سهرابیان- مهندس محمد نشاسته گران-  مهندس محسن کلباسی-  دکتر محمد بهاروند-  مهندس صفریان- مهندس خسروی دانش 
 
 
 
شرح وظایف کمیسیون های تخصصی و موضوعی سازمان :
 1. ارایه پیشنهادات لازم درخصوص نحوه ارتقاء کمی و کیفی سطح مهارت‏های حرفه‏ای و تخصصی مهندسان شامل دانش فنی و حرفه‏ای و آگاهی‏های علمی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ...
 2. تلاش در جهت تبیین جایگاه حقیقی و واقعی کمیسیون‏ها و کمیته‏های استان.
 3. تشکیل منظم جلسات کمیسیون تخصصی یا کمیسیون / کمیته موضوعی برابر نظام‏نامه و پیگیری موضوعات ارجاعی.
 4. مشارکت در تعیین ضوابط و معیارهای مرتبط با وظایف و خدمات مهندسی اعضاء سازمان.
 5. رشد و توسعه فرهنگ ساخت و ساز از طریق ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‏های تخصصی و کمیسیون/کمیته‏های موضوعی با هیأت رییسه گروه‏های تخصصی.
 6. پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه کمیسیون تخصصی یا کمیسیون/کمیته موضوعی به هیأت مدیره سازمان.
 7. ارایه گزارش پیشرفت فعالیت‏ها و عملکرد کمیسیون تخصصی یا کمیسیون/کمیته موضوعی در پایان هر فصل به سازمان.
 8. ارایه پیشنهادات لازم درخصوص موضوع تخصصی مربوطه در راستای اصلاحات مورد نیاز.
 9. درخواست موارد و اقلام مورد نیاز کمیسیون تخصصی یا کمیسیون/ کمیته موضوعی از هیأت مدیره سازمان.
 10. پیشنهاد صدور احکام مأموریت به منظور شرکت در جلسات خارج از سازمان که بایستی به تأیید ریاست سازمان برسد.
 11. تهیه گزارشات، ترجمه متون، تهیه نرم‏افزار و ... بنا به درخواست سازمان.
 12. مکاتبات مربوط به هر کمیسیون تخصصی / کمیته موضوعی باید در جلسات مطرح و تصمیمات در صورتجلسه درج و توسط حاضرین در همان جلسه امضاء شود.
 13. با توجه به مواد 77 و 78 آیین‏نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه موارد و موضوعات مطرح شده در سازمان استان که به نحوی به یکی از کمیسیون‏های تخصصی یا کمیسیون/کمیته‏های موضوعی استان مرتبط و ارجاع می‏شوند، مورد کارشناسی قرار گرفته و حسب موضوع جهت اظهارنظر نهایی به هیأت مدیره سازمان ارایه می‏گردد.
 14. هر نوع وظیفه دیگری که از طرف هیأت مدیره، هیأت رییسه و رییس سازمان به کمیسیون تخصصی یا کمیسیون / کمیته موضوعی محول شود.
© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه