فرم های کنترل تاسیسات

فرم های کنترل تاسیسات:

چک لیست نظارت سیستم های کشف و اعلام حریق

چک لیست کنترل نقشه های مکانیک

چک لیست کنترل نقشه های برق

فرم استعلام شرایط واگذاری انشعاب برق
سامانه تحت وب استعلام طراحان تاسیسات الکتریکی

فرم تایید مهندس ناظر برق ساختمان جهت درخواست انشعاب برق

فرم شماره یک کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله فونداسیون

فرم شماره دو کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله سقف

فرم شماره سه کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله نازک کاری (لوله گذاری و تست )

فرم شماره چهار کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله نازک کاری (کانال کشی)

فرم شماره پنج کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله نازک کاری (پایان کار)

فرم شماره یک کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله فونداسیون

فرم شماره دو (سقف) کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان

فرم شماره سه کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله نازک کاری (لوله گذاری و قوطی گذاری)

فرم شماره چهار کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله نازک کاری (سیم کشی ها و اجرای سیستم اتصال زمین )

فرم شماره پنج کنترل اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان در مرحله نازک کاری (پایان کار)

فرم درخواست حق الزحمه

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه