معرفی اعضای هیات مدیره

اهم وظایف هیات مدیره

اهم وظايف هيات مديره درماده 15قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وماده 73 آيين نامه اجرايی آن ذکر شده است به شرح ذیل می باشد :

برنامه ريزی در جهت تقويت وتوسعه فرهنگ وارزشهای اسلامی در معماری وشهر سازی .

برنامه ريزی به منظور رشد واعتلای حرفه های مهندسی ساختمان ومشاغل مرتبط با آن .

ارتقای دانش فنی وکيفيت کار شاغلان در بخشهای ساختمان وشهر سازی از طريق ايجاد پايگاهای علمی .فنی .آموزش وانتشارات .

همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبيل اجرای دقيق صحيح مقررات ملی ساختمان وظوابط طرحهای جامع وتفصيلی وهادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .

نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقيقی وحقوقی در طرحهاوفعاليتهای غير دولتی در حوزه استان وتعقيب متخلفان از طريق مراجع قانونی ذيصلاح .

مشارکت در امر ارزشيابی وتعيين صلاحيت وظرفِت اشتغال به کار شاغلان در امر فنی مربوط به فعاليتهای حوزه های مشمول اين قانون .

دفاع از حقوق اجتماعی وحيثيت حرفه ای اعضاء وتشويق وحمايت از فعاليتهای با ارزش وبرگزاری مسابقات حرفه ای وتخصصی ومعرفی طرحهای ارزشمند .

تنظيم روابط بين صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان وکارفرمايان وکمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان وشهر سازی در زمينه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحيت وجلوگيری از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فنی .

کمک به ترويج اصول صحيح مهندسی ومعماری وهمکاری با وزارت مسکن وشهر سازی در زمينه تدوين .اجراءوکنترل مقررات ملی ساختمان واستانداردها ومعيارها .

کمک به ارتقای کيفيت طرحهای ساختمانی .عمرانی وشهر سازی در محدوده استان وارائه گزارش برحسب درخواست .شرکت در کميسيونهاوشوراهای تصميم گيری در مورد اينگونه طرحها وهمکاری با وزارت مسکن وشهر سازی وشهرداری ها در زمينه کنترل ساختمان واجرای طرحهای ياد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .

ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضايي وقبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهيت فنی است .

همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح وبلايای طبيعی .

تاييد ترازنامه سازمان وارائه آن به مجمع عمومی .

معرفی نماينده هيات مديره سازمان استان جهت عضويت در کميسيونهای حل اختلاف مالياتی در رسيدگی وتشخيص ماليات فنی ومهندسی اعضاء سازمان .

تهيه وتنظيم مبانی قيمت گذاری خدمات مهندسی در استان وپيشنهاد به وزارت مسکن وشهر سازی .مرجع تصويب مبانی وقيمت خدمات مهندسی در آئين نامه اجرايي تعيين می گردد.

ساير مواردی که برای تحقق اهداف اين قانون در آئين نامه اجرايي معين می شود .

تبصره 1_ برای رسيدگی وتشخيص صحيح ماليات مشاغل فنی ومهندسی اعضای سازمان استان .نماينده هيات مديره سازمان در جلسات کميسيونهای حل اختلاف مالياتی آن استان شرکت خواهد داشت .

تبصره 2_ مفاد اين ماده شامل چگونگی فعاليت وزارتخانه ها وساير دستگاهای دولتی وکارکنان آنها در انجام وظايف محوله نمی شود . 

نام و نام خانوادگی  رشته
احمد بناکار عمران
سیدعلی ثابت عمران
علی اصغر میر قادری عمران
مصطفی مهربد عمران
آرش بخشی عمران
حمیدرضا شفیعی اردستانی عمران
مهسا مهرآرام معماری
مریم قاسمی سیچانی معماری
لیلا پهلوان زاده معماری
رابعه عرفان منش برق
علیرضا پورهمایون برق
محسن فضیله مکانیک
امیر جعفر بهرامی نقشه برداری
سید سعید موسوی زاده شهرسازی
غلامرضا شیران ترافیک

اعضای علی البدل هیات مدیره:

 نام و نام خانوادگی  رشته
بابک حاجی احمدی عمران
حسن روانفر معماری
حسین روحانی نقشه برداری
اصغر رحیمی برق
وحید هاشم الحسینی مکانیک
اسداله کریمی شهرسازی
سیدمحمد مهدی موسوی ترافیک

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه