جرقویه

مسئول دفتر

تلفن

فاكس

آدرس دفتر

رضا رفيعي قلعه ميري

46623252

46623870

نيك آباد-میدان امام خمینی-ابتدای جاده اژیه-روبروی مرکز معاینه فنی

 لیست اعضای دفتر